Videographer UNTOLD STORIES (Thành phố New York, Hoa Kỳ)
A&A
Videographer Vitali Andreyavets (Min-xcơ, Bê-la-rút)
Videographer Gimi Video (Suceava, Ru-ma-ni)