Videographer Vstudio (Frankfurt am Main, Đức)
Videographer Robu Grigore (Ki-si-nhốp, Môn-đô-va)