Videographer Natalia Frances Placereani (Bu-ê-nốt Ai-rết, Ác-hen-ti-na)
Videographer Natalia Frances Placereani (Bu-ê-nốt Ai-rết, Ác-hen-ti-na)
Videographer Anton Dytchenkov (Rostov trên sông Đông, Nga)
Videographer Andrés Díaz Guerrero (Santiago de Querétaro, Mê-hi-cô)
Videographer Atis Rotar (Chernivtsi, U-crai-na)