Videographer Alexander Ivanov (Rostov trên sông Đông, Nga)
Videographer Eugeniu Maritoi (Ki-si-nhốp, Môn-đô-va)
AMO
Videographer Robert Ivanchik (Min-xcơ, Bê-la-rút)