Videographer Cristian Padeanu (Craiova, Ru-ma-ni)
Videographer Alex Nicolaev (Ma-đrít, Tây Ban Nha)
Videographer Ramses Cano (Thành phố New York, Hoa Kỳ)