Videographer Nicolae Movila (Ki-si-nhốp, Môn-đô-va)
SDE
Videographer Luis Pereira (Guimarães, Bồ Đào Nha)
Videographer Ruslan Vrabie (Ki-si-nhốp, Môn-đô-va)